4.24.2011

Deep Zoom Composer

Na dole uvedené adrese najdete slideshow-review pozoruhodného programu nabízeného Microsoftem.
Deep Zoom Composer is a free tool from Microsoft for creating complete Deep Zoom experiences. It can create Deep Zoom Images (DZI) for both Seadragon Ajax and Silverlight Deep Zoom and Deep Zoom Collections (DZC) for Silverlight Deep Zoom, as well as complete Silverlight Deep Zoom or Seadragon Ajax viewers and associated web pages.
Deep Zoom provides the ability to interactively view high-resolution images. You can zoom in and out of images rapidly without affecting the performance of your application. Deep Zoom enables smooth loading and panning by serving up multi-resolution images and using spring animations.
Více informací se dozvíte na adrese:

4.21.2011

SuperPreview - MS Expression Web 4 - slideshow-review

Jednou z novinek 4 verze programu MS Expression Web, je SuperPreview On-line Service.  SuperPreview umožňuje tvůrcům webových stránek důkladně prověřit kvalitu zobrazení stránky v různých prohlížečích. Pokud si aktivujete SuperPreview on-line service, nabídnou se vám ( v beta verzi ) i nejnovější prohlížeče. Superpreview dokáže zobrazit tentýž objekt ( webovou stránku nebo obrázek ) ve dvou oknech, při čemž umístění objektu do oken a výběr prohlížeče lze velmi snadno měnit. Na dále uvedené adrese jsem vystavil recenzi formou slideshow:
http://www.akamonitor.cz/product-reviews/superpreview/

SEO Reports - MS Expression Web 4

Jednou zvou nových funkcí 4 verze MS Expression Web je SEO Reports, nabízející designerům a vývojářům rychlou revizi jejich stránek s ohledem na šanci dosáhnout nejvyšší možné hodnoty SERP ( TheSearch Engine Results Page position). Ukázka prostředí  na dole uvedené adrese.
---
 SEO Reports features enables designers and developers to give a sort of "preflight" inspection to their sites and pages from a perspective of attaining the highest possible Search Engine Results Page position. ( Chris Leeds ). 
Slideshow-reviewhttp://www.akamonitor.cz/product-reviews/SEO-reports/

4.19.2011

ASP.NET 4 a C# 2010 - tvorba dynamických stránek profesionálně - KNIHA 1

Autoři:  Matthew MacDonald, Adam Freeman a Mario Szpuszta
Překlad: RNDr. Jan Pokorný
Vydal ZonerPress ( www.zonerpress.cz )
Zoner press pokračuje ve vydávání odborných publikací věnovaných technologii ASP. Aktuální  vydání  je věnováno ASP.NET 4 a C# 2010.  Jde o publikaci, na které se podíleli tři zkušení autoři : Matthew MacDonald, Adam Freeman a Mario Szpuszta.,
ASP.NET je výkonná technologie Microsoftu určená pro vytváření webových aplikací běžících na straně serveru.
V názvu publikace je uvedeno “KNIHA 1”. Je to proto, že boharství poznatků, které s daným tématem souvisí, přesahuje možnosti jednoho svazku. Publikace byla rozdělena do dvou snazků, při čemž první svazek obsahuj všechno, co potřebujeme ke zvládnutí ASP.NET 4 a C# 2010. První svazek je vhodný zejména pro uživatele, kteří v ASP.NET dosud neprogramovali. Kniha čtenáři nabízí vhodné tempo výukyumožňující v krátkém čase projít všechny základní věci, které je potřeba znát v každodenní vývojářské praxi.
Konkrétně jde v knize 1 o následující témata:
- Základy ASP.NET (úvod do ASP.NET, Visual Studio, webové formuláře, serverové ovládací prvky, aplikace ASP.NET, správa stavu).
- Přístup k datům (základy ADO.NET, datové komponenty a sada dat, vázání dat, bohatě vybavené datové ovládací prvky, cachování a asynchronní stránky, soubory a proudy, LINQ, XML).
- Budování webů ASP.NET (uživatelské ovládací prvky, motivy a vzory stránek, navigace po webu, nasazování webů).
- ASP.NET 4 a C# 2010, kniha 2 těsně navazuje na knihu 1 a popisuje:
- Bezpečnost (bezpečnostní model ASP.NET, ověřování založené na formulářích, členství, ověřování systému Windows, autorizace a role, profi ly, kryptografi e, vlastní zprostředkovatelé členství).
- Pokročilé uživatelské rozhraní (vlastní serverové ovládací prvky, grafi ky, GDI+ a grafy, JavaScript a techniky Ajaxu, portály s webovými částmi, ASP.
Pohodlnému zvládnutí látky napomáhá spousta praktických příkladů a technik z reálného světa.
Na webové stránce knihy na portálu Zonerpress, si můžete stáhnout všechny praktické příklady.
Pro bližší představu o přístupu autorů k danému náročnému tématu, si můžete udělat na základě obsahu dvou bonusových kapitol, které jsou rovněž ke stažení a to v plném znění.
Je třeba řici, že kniha není zrovna ( snad s výjimkou zkušených profesionálů ) vhodná pro čtení u kávy.  Zkušení  autoři nám však svým přístupem studium usnadnili v maximální možné míře.Kniha ZonerPressu je vzácný kus odborné literatury, který by určitě neml chybět v knihovně žádného programátora dynamických webových stránek.  Knihu vřele doporučuji všem náročným programátorům.  

4.18.2011

Architektura softwaru - kniha CPress - recenze

 Architektura softwaru - Peter Eeles, Peter Cripps 
Vydal Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. 
Na adrese:
najdete původní detailní recenzi vynikající knihy, zaměřené na proces, postup a metody navrhování architektury softwaru. Kniha se zaměřuje na ty úkoly, související s architekturou, s nimiž se může čtenář setkat poměrně často a které může použít v mnoha různých typech organizací, obchodních oblastí, systémů apod. 
Obsah:
- Úvod do architektury softwaru
- Architektura, Architekt, Navrhování
- Základy metody
- Dokumentace architektury softwaru
- Opětovně použitelné prvky architektury
- Úvod do případové studie 
- Definice požadavků
- Tvorba logické architektury 
- Tvorba fyzické architektury 
- Za hranicemi základů 
- PŘÍLOHA A - Metamodel architektury softwaru 
- PŘÍLOHA B - Katalog hledisek 
- PŘÍLOHA C - Přehled metody 
- PŘÍLOHA D - Kontrolní seznam požadavků na architekturu
- Přehled pojmů 
Podtitulek knihy zní: „ Nepostradatelný průvodce návrhem softwarové 
architektury, která funguje“.  Kniha je dobrým rádcem ve všech fázích procesu, jehož cílem je vývoj softwaru. Dozvíte se, co je architektura softwaru, jak se projevuje, kdo ji dělá a jaké jsou její vazby na další části projektů. Základní orientace autorů, je zaměřena na zkoumání metody navrhování. Při tom využívají zejména modelový přístup.
Existuje řada knih, popisujících určité aspekty procesu navrhování softwaru. Některé z těchto knih se věnují například dokumentování architektury softwaru, jiné zase jejímu vyhodnocování. Každý z těchto aspektů zapadá do většího celku, neboť každý z nich představuje důležitý prvek procesu navrhování softwaru. Jedním z cílů knihy autorské dvojice P.Eelese a P. Crippse je ukázat tento větší celek, a to pomocí konsolidovaného pohledu na všechny aspekty navrhování v kontextu typického projektu vývoje softwaru.
Ačkoliv proces, který autoři popisují, může být použit pro mnoho různých druhů iniciativ, omezili se na jedinou případovou studii, díky níž mohou názorně předvést ty klíčové úkoly, jichž se účastní softwarový architekt. Autoři jsou přesvědčeni, že úkoly, popsané v této knize, mohou být  přizpůsobeny potřebám jakékoliv dané situace, a to včetně rozsahu, v němž je každý úkol prováděn.
Tato kniha je určena především softwarovým architektům (či těm, kteří se jimi chtějí stát), snažícím se pochopit to, jak jejich role zapadá do celého procesu vývoje softwaru. Může však být užitečná i pro specializované architekty. Vzhledem k zvolenému přístupu prezentace poznatků, může knihu využít každý, kdo chce lépe pochopit roli softwarového architekta.  Prostudování knihy může být přínosem pro všechny členy vývojového týmu, včetně vývojářů samotných, testerů, business analytiků, projektových manažerů, manažerů konfigurace a procesních inženýrů. Knihu ocení i studenti a pedagogové, kteří chtějí získat představu o rostoucím roli softwarových architektů během procesu vývoje softwaru.
Kniha může být přínosem pro každého, kdo chce navrhovat lepší software, kdo cítí potřebu prověřit a zdokonalit základy architektury  navrženého projektu a kdo se che naučit navrhovat architekturu, která se stane základem úspěšného projektu.
V knize se čtenář naučí:
- znát vazby architektury na další části softwarového projektu
- zvládnout roli architekta v typickém projektu vývoje softwaru
- přesně navrhnout architekturu na základě požadavků
- nasazovat opětovně použitelné prvky architektury
- vytvářet dokumentaci architektury pro další zainteresované strany
- spolupracovat s dalšími členy vývojového týmu
Vydání této knihy bylo provázeno 
zpřístupněním webové stránky:
na které čtenáři najdou dodatečné informace a jejímž prostřednictvím mohou i komunikovat s autory. Stránka je spravována jedním z autorů knihy. Na webu CPressu ( www.cpress.cz ) najdete nejen výstižnou anotaci knihy, ale i její podrobný obsah, kopii úvodu ke knize a vhodně vybranou 
ukázkovou kapitolu s názvem „Základy metody“.

4.16.2011

Nový weblog pro aktuální zprávy

V současné době fungují 3 hlavní weblogy, zaměřené na novinky na portálu AKA MONITOR.:
- http://5xnej.akamonitor.cz – pro monitoring obsahu vybraných časopisů z oblasti ICT, ekonomiky, managementu a další.
- http://e7news.akamonitor.cz – AKA NEWS – komentované odkazy na novinky na portálu,
- http://ebooks.akamonitor.cz – původní recenze knih.
16, dubna 2011 k nim přibyl další weblog, který je zaměřen na stručné, rychlé, aktuální zpravodajství o TOP článcích v časopisech, nově vydaných knihách a novém obsahu na webových stránkách v česku a v zahraničí.   

4.14.2011

Virtuální počítač - CPress - recenze AKA MONITOR

Podtitulek knihy zní: „Praktická řešení pro domácí uživatele“. Uvědomíme-li  si, že virtualizace je stále ještě poměrně nové téma, zejména pro domácí uživatele počítačů, pochopíme náročnost úkolu, který si Michal Šika vytýčil. Udělat z čtenáře uživatele virtualizace za těchto podmínek, znamenalo pro autora pečlivě zvážit nutnou, ale přijatelnou přesnost a podrobnost výkladu, bez zbytečného teoretizování na jedné straně a potřebou vybavit domácího uživatele vším, co potřebuje k tomu, aby mohl do procesu virtualizací prakticky vstoupit bez rizika, že dosáhne opaku svého cíle, kterým je větší flexibila, větší efektivnost v užívání počítače a současně i dosažení větší bezpečnosti práce s počítačem v rizikovém prostředí (nejen) současného internetu.

Autor knihy „Virtuální počítač“ Michal Šika, se s uvedeným náročným úkolem vypořádal na výbornou. To mohu potvrdit na základě vlastních zkušeností dlouholetého uživatele počítače, který již dlouho cítil potřebu virtualizace, ale donedávna se obával „vnutit“ existujícímu systému další systém, aby si místo pokroku tak říkajíc „nezavařil“. Nabízené postupy a všechny doplňkové rady jsou podány srozumitelně, věcně a přesně. Počítač se mi ve všech fázích procesu instalace, nastavení a prvních kroků při využití, choval přesně tak, jak je v knize uvedeno.  
Potvrdilo se tvrzení autora, že se virtualizace může stát běžnou součástí práce i pro domácího uživatele.

Kromě domácích uživatelů mohou knihu využít také podnikatelé, kteří byli při nákupu nových počítačů nuceni přejít na nový operační systém. Je rovněž určena nadšencům, kteří před časem používali osmibitové počítače a rádi by si pomocí emulátorů opět zahráli některé starší hry či spustili starší aplikace.
Celou recenzi najdete na adrese: 
http://www.akamonitor.cz/recenze/michal1.htm

4.12.2011

Elektronické knihy vs papírové knihy - tentokrát rozumně

Na toto téma se už víc než 10 let píše pořád to samé dokola. Potěšující je, že - pomalu ale jistě ubývá černobílého vidění a přibývá racionální uvažování. Na cestách se Student Agency jsem dostal zdarma časopis OnaDnes (:-). No co - lepší než koukat na ty přiblblé reklamy na vestavěných monitorech. A ejhle, objevil jsem zajímavý článek, který v mnoha směrech vybočuje z nudného standardu. Pod tradičním názvem Elektronické vs. papírové knihy, se skrývá nestandardní obsah. Věcně a zábavně se obě varianty knih srovnávají. Závěrečné bodování, které skončilo 6:3 ve prospěch elektronických knih, není jediným výstupem. Rozumný člověk může - společně s autorkou - s potěšením konstatovat, že šance na paralelní existenci obou verzí je vysoká a nemá cenu je stavět obecně proti sobě.                               

4.10.2011

ContentSeeds – live editace obsahu webových stránek


Tři důležité charakteristické rysy internetu jsou:
- rostoucí bohatství obsahu
- zrychlující se dostupnost obsahu
- flexibilita obsahu.
Jednou  z naléhavých podmínek rozvoje obsahu internetu je nejen snadná tvorba obsahu, ale v nemenší míře i snadná péče o aktualizaci obsahu. Tvorba a editace webových stránek, jako nositelek obsahu internetu mají mnoho společného. Nový obsah stránek vzniká z velké části editací původního obsahu stránek. Mnoho nových stránek vzniká kombinací obsahu existujících stránek s nově vytvářeným obsahem. Klasickými nástroji pro tvorbu a editaci webových stránek jsou nástroje typu MS FrontPage, MS Expression web ( součást MS Expression Studia ) a jejich alternativy o dalších dodavatelů. Editace a doplňování obsahu stránek se děje převážně off-line s následnou publikací nové verze.
V rozhodující míře je aktualizace obsahu v péči správců stránek. Výjimkou jsem některé formy publikace obsahu, jako jsou Forum, Blog, User Group apod. Publikace obsahu je s využitím nového softwaru a nových internetových služeb stále snadnější. Významně se na tom podílí vznik cloud computingu. Dlouhodobým snem správců webu je LIVE editace webových stránek přímo v prohlížeči, bez speciálního softwaru, bez klasického uploadování a downloudování celé webové stránky. O splnění tohoto snu v posledních letech usiluje několik předních firem. Patří k nim i firma MediaCarbon, inc. Tato firma nabízí několik let produkt nazvaný „ContentSeeds“. ContentSeed byl i původní název firmy MediaCarbon. S nabídkami a s historií produktu a firm se můžete seznámit na stránkách:
www.comntentseed.com a www.mediacarbon.com.

Přístup ContenSeeds je pozoruhodný m.j. tím, že tvorbu a aktualizaci webových stránek v režimu LIVE Editing nabízí nejen uživatelům - správcům stránek, ale  ( v přesně stanoveném režimu ) i klientům firem spravujících stránky.

Základní přístup ContentSeed je následující:
- do rootu domény je nainstalován software ( engine ) dodaný firmou MediaCarbon,
- do kodu webové stránky - do místa, kde má dojít/docházet k aktualizaci/doplnění obsahu stránky, je vložen SEED, což je několikařádkový skript, který je součástí dodávky,
- uživatel, který má být oprávněn k aktualizaci obsahu stránky, je vybaven přístupovým heslem,
- v „klidovém“ stavu není na webové stránce v prohlížeči vidět nic, co by svědčilo o nějaké změně vzhledu či obsahu stránky,
- rozhodující úloha v aktualizaci stránky přísluší on-line ( seed ) editoru.

Aktualizace stránky probíhá takto:
- webová stránka je zobrazena v prohlížeči
- uživatel stiskne CTRL-Y, čímž aktivuje on-line (seed) EDITOR ( zobrazen v prohlížeči ),
- Seed editor umožňuje operace, typické pro většinu editorů,
- Seed Editor obsahuje řadu dialogových oken, umožňujících úpravu vzhledu stránky,
- součástí editoru je Asset Manager, jehož funkcí je zásobovat editor soubory s texty a s multimediálním obsahem ( uploadovaný obsah Asset Manageru je vkládán do webové stránky ),
- uložením nového/aktualizovaného obsahu dochází bezprostředně k úpravě webové stránky zobrazené v prohlížeči.

Cennými vlastnostmi produktu CententSeeds jsou:
- MULTISEED a
- QueryString.
Funkce MultiSeed umožňuje aktualizaci obsahu v několika místech téže stránky.
Funkce QueryString umožňuje vytvářet webové sídlo ( množinu propojených stránek ) pomocí jediné webové stránky, využívající připravené komponenty.

ContentSeed je dodáván ve dvou verzích:
- ASPSeeds a
- PHPSeeds.

Velkou výhodou ContentSeeds je možnost využití na libovolné platformě a při editaci-aktualizaci webových stránek pomocí obsahu různých formátů.

S prostředím a s funkcemi ContentSeeds je možné se seznámit buď na stránce firmy MediaCarbon, nebo využitím mé prezentace-recenze ( slideshow-review), kterou najdete na adrese: www.akamonitor.cz/product-reviews/contentseeds / .